نام : شهید عباس بادپا  فرزند  : رحیم           عضویت : وظیفه  تاریخ شهادت : 30/11/1364      محل شهادت : آبادان       محل خدمت : بهداری

تاریخ تولد: 4-11-1344 شمسی
محل تولد: قم 

گلزار شهدا: علی ابن جعفر قم   بلوک:3 ردیف:11 شماره مزار:269