نام : شهید اسماعیل باقرپور اصل دونیق  فرزند  : حسین      

عضویت : وظیفه  تاریخ شهادت : 22/1/1366      محل شهادت : خرمشهر      محل خدمت : مخابرات

تاریخ تولد: 6-6-1344 شمسی
محل تولد: تهران

گلزار شهدا: بهشت زهرا قطعه:29 ردیف:78 شماره مزار:4