نام : شهید فرج بایزان دهخوار قانی    فرزند  : حسن    تاریخ تولد :  1344/8/10

محل تولد :  آذربایجان شرقی - آذرشهر

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 18/9/1364      محل شهادت : مجنون      محل خدمت :

مزار : گلزار شهدای ریاض الجنه اذر شهر