شهید خلیل بختیاری   

      نام پدر : حمید.  

      عضویت : وظیفه   

  تاریخ تولد: 9-2-1344 شمسی

محل تولد: تهران - شهریار   

  تاریخ شهادت :18-11-1365شمسی

 محل شهادت : شلمچه 

گلزار شهدا:امامزاده حضرت لوت پیغمبر
 تهران - رباط کریم