نام : شهید خلیل بختیاری         فرزند  : حمید      

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 18/11/1365   محل شهادت : شلمچه  محل خدمت :

تاریخ تولد: 9-2-1344 شمسی
محل تولد: تهران - شهریار 
تاریخ شهادت : 29-12-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 

گلزار شهداامامزاده حضرت لوت پیغمبر شهر:شهرستان های تهران - رباط کریم