نام : شهید علی بخش آرویی حسینی   فرزند  : اصغر      

عضویت : رسمی   تاریخ شهادت : 28/5/1366      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 8 فاطر

تاریخ تولد: 3-1-1341 شمسی
محل تولد: تهران - دماوند

تاریخ شهادت : 28-5-1366 شمسی

گلزار شهدا ی آرو دماوند