نام : شهید اصغر ابوالحسنی نجف آباد    فرزند  : حبیب ا...    

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 7/7/1367      محل شهادت : جاده اهواز       محل خدمت : تدارکات