نام : شهید یوسف احمدی جاجانی         فرزند  : علی       

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 20/12/1367      محل شهادت : کوشک      محل خدمت :

تاریخ تولد: 17-6-1348 شمسی
محل تولد: اردبیل - مشگین شهر

گلزار شهدا:  عاشورا شهر:اردبیل - مشگین شهر