نام : شهید رمضانعلی اسفندیار    فرزند : غلامرضا    

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 27/10/1365     محل شهادت : شلمچه     محل خدمت : 17 امام صادق(ع)

تاریخ تولد: 2-1-1347 شمسی
محل تولد: تهران - فیروزکوه

گلزار شهدای  لزور تهران - فیروزکوه