نام : شهید محمد حسن اسکندری گودرزی   فرزند  : محرم  کد شاهد

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 16/11/1365      محل شهادت :               محل خدمت : 40 بعثت

تاریخ تولد: 30-11-1343 شمسی
محل تولد: لرستان - الیگودرز

تاریخ شهادت : 18-4-1367 شمسی
محل شهادت : خرمشهر 
دلیل شهادت : 
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:اکبرعلی شهر:لرستان - الیگودرز