نام : شهید علی اکبر افشار مطلق 

  فرزند  : هاشم      

عضویت : بسیجی 

  تاریخ شهادت : 22/10/1365     

 محل شهادت : شلمچه  

     محل خدمت :گردان  40 بعثت

تاریخ تولد: 28-12-1337 شمسی
محل تولد: قزوین

قطعه:53 ردیف:7 شماره مزار:11 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران