نام : شهید علی اکبر افشار مطلق   فرزند  : هاشم      

عضویت : بسیجی   تاریخ شهادت : 22/10/1365      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 40 بعثت

تاریخ تولد: 28-12-1337 شمسی
محل تولد: قزوین

قطعه:53 ردیف:7 شماره مزار:11 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران