شهید علی ابراهیمی      

        نام پدر : محمدرضا       

عضویت : بسیجی 

 تاریخ تولد:20-8-1348شمسی

محل تولد :تهران-ری

   محل خدمت : 40 بعثت

سن:17سال

تاریخ شهادت : 23-10-1365شمسی

   محل شهادت : شلمچه  

گلزارشهدا:بهشت زهرا

ق53 ر23 ش12


نماهنگ:

سه نوجوان شهید