نام : شهید علی ابراهیمی  فرزند  : محمدرضا       

عضویت : بسیجی   تاریخ شهادت : 23/10/1365      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 40 بعثت