نام : شهید علی ابراهیمی 

فرزند  : محمدرضا       

عضویت : بسیجی 

 تاریخ تولد:1348

سن:17سال

تاریخ شهادت : 23/10/1365  

   محل شهادت : شلمچه   

    محل خدمت : 40 بعثت

نماهنگ:

سه نوجوان شهید