نام : شهید سیاوش جعفری خانقاه     فرزند  : عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 23/10/1365      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 40 بعثت

تاریخ تولد: 20-7-1349 شمسی
محل تولد: تهران

تاریخ شهادت : 23-10-1365 شمسی

گلزار شهدا: قطعه:53 ردیف:26 شماره مزار:8مکرر نام گلزار:بهشت زهرا