نام : شهید سیاوش جعفری خانقاه  

 فرزند  : تقی 

تاریخ تولد: 20-7-1349 شمسی

 محل تولد: تهران 

عضویت : بسیجی   

تاریخ شهادت : 23/10/1365  

  محل شهادت : شلمچه    

   محل خدمت : 40 بعثت

تاریخ شهادت : 23-10-1365 شمسی
سن:16
گلزار شهدا: قطعه:53 ردیف:26 شماره مزار:8مکرر نام گلزار:بهشت زهرا

نماهنگ: