نام : مرحوم علی اکبر جعفری     فرزند  :

عضویت : بسیجی تاریخ تولد : 1301  محل تولد: همدان   تاریخ رحلت  : 18/2/91   سابقه جبهه : 92ماه   جانبازی : 20درصد   محل رحلت :  اسلامشهر        محل خدمت : تبلیغات