نام :   غلامعلی  
نام خانوادگی :   شادی نسب
    


 
نام پدر :   حسن 
  تاریخ تولد :    25/11/1346
تاریخ فوت :    11/04/1393


  


 محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 313 ردیف : 11 شماره :34