نام :   علی     نام خانوادگی :   نوبخت     نام پدر :   عباس  

  تاریخ تولد :    02/06/1320

  تاریخ فوت :    24/05/1395

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 25 ردیف : 2 شماره :24