نام:   علی       


                                                                 نام پدر :   عباس  
                   نام خانوادگی :   نوبخت  

  
              تاریخ تولد :    02/06/1320
           تاریخ فوت :    24/05/1395

       محل دفن :   بهشت زهرا (س) ، قطعه : 25 ردیف : 2 شماره :24