مرحوم عباس احسنی نمینی 
      نام پدر :   صابر 
  تاریخ فوت :    23/10/1380
گلزار: بهشت زهرا (س)
قطعه : 220 ردیف : 22 شماره :1
مداح اهل بیت (ع)،رزمنده دفاع مقدس و دیدبان گروه توپخانه 63
 

ادرس صفحه اینستاگرام abbas_ahsanei

 

 

https://s19.picofile.com/file/8439523650/102.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439523426/15.jpg

 

 

https://s18.picofile.com/file/8439523242/4.jpg

 

 

 

 

 

https://s19.picofile.com/file/8439523384/8.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439523400/13.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439523392/12.jpg

 

 

https://s18.picofile.com/file/8439523434/41.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439523442/50.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439523684/711631600086.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439523450/56.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439523484/70.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439523550/87.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439523634/94.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439523468/59.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439523492/75.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439523518/78.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439523534/82.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439523542/83.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439523568/88.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439523584/89.jpg

 

 

https://s18.picofile.com/file/8439523592/90.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439523626/92.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439523676/429911636_74588.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439523600/91.jpg