شهید مجیدملا عبدالله قمصری

نام پدر : محمدقاسم  

 تاریخ تولد : 1342/12/26 شمسی

 محل تولد : تهران  

بسیجی - دیدبان

  تاریخ شهادت : 1364/12/16 شمسی

 محل شهادت : فاو  

 عملیات : والفجر8

گلزارشهدا:بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه۵۳-ردیف۹۲-شماره۴

تهران
ایستاده شهید عباس دلاور- ؟ - شهیدمجیدقمصری - چراغی - منصور ابوالقاسمی


 از راست  - ؟ - سید داود آیتی - شهید مجید قمصری  - ؟ -  ؟ -


از راست: چراغی - ؟ - علی اکبر نیکخو - شهید مجید قمصری - ؟ - ؟ - شهید بهزاد الیاسیاز راست: شادلو-؟- ؟ - دانشفر- آیتی- شهید قمصری
ردیف عقب:گلشنی-شادلو-؟-یاسینی   ردیف جلو:شهید قمصری-آیتی-علایینشسته از راست شهیدقمصری جانباز شهید کرمی

از راست:روح اللهی-؟ -آیتی-شهید قمصری- حلیمی-؟-؟-


ایستاده از چپ:سیاری-شهید الیاسی-شهید قمصری