•    فرزند : علی اکبر
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • عضویت : رسمی
 • مسئولیت : ش م ر
 • لشگر27
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1387/09/18
 • عملیات :
 • محل وضعیت : تهران
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 55
 • ردیف : 77
 • شماره : 5
 •