محسن حسنلو

نام پدر: یداله

تاریخ تولد: 25-5-1345 شمسی

محل تولد: تهران 

تاریخ شهادت : 13-11-1365 شمسی

گلزار شهدا: بهشت زهرا

قطعه:29 ردیف:45 شماره مزار:16 

 - تهران