آلبوم عکس خسروآبادی-حسین

برادر پاسدار حسین خسروآبادی، جانباز 10 % با سابقه 30 ماه حضور در جبهه(آخرین مسئولیت در دوران دفاع مقدس) فرمانده جانشین گردان  130(گردان 15 قائم عج)