بسیجی دو ساله برادر حمیدرضا خدیوی که پس از اتمام خدمت تا پایان جنگ با عضویت بسیجی در یگان حضور داشتند. (آخرین مسئولیت در دوران دفاع مقدس) نیروی مخابرات تطبیق