برادر پاسدار علیرضا باشتینی، بچه شهرری. 43 ماه سابقه حضور در گردان مقداد لشگر 27 (به عنوان مسئول گروهان) و 7 ماه حضور در یگان 63 خاتم(ص)