برادرپاسدار حاج مجید صراف­پور (جانباز 40 %)معاون گردان 40 بعثت(کاتیوشا) تیپ توپخانه 63 خاتم الانبیاء (ص). حاج مجید در عملیات حصر آبادان از ناحیه پا دچار مجروحیت جدی گردید ولی این مجروحیت مانع از حضور ایشان در جبهه ­های جنگ نشد. ایشان تا پایان جنگ در جبهه حضور داشتند و بعد از جنگ بدون ادعا رفتند در سنگر اقصادی مشغول شدند و در حال حاضر از پرورش دهندگان و صادر کنندگان مطرح میگو در کشور هستند