برادر پاسدار حاج محمد صغیری (جانباز 65 %)مسئولیت طرح و عملیات تیپ را بر عهده داشتند. تواضع و تجربه و اخلاق­مداری حاج محمد ایشان را بین نیروهای یگان از بقیه متمایز می­کرد. حاج محمد در عملیات بدر در اسکله تبوک در حادثه بمباران هوایی به شدت مجروح گردید. بعد از جنگ حاج محمد بدون توقع برگشت ورامین و زندگی معمولی خود را از سر گرفت. ایشان برادر شهید هستند و درجه تطبیق ایشان در سال 1369 سرتیپ دومی اعلام گردید. ایشان از روزهای آغازین جنگ تا پایان جنگ بصورت مستمر در مناطق عملیاتی جنوب و غرب حضوری تاثیر گزار داشتند.