آلبوم عکس مجیدی-یوسف

احمدگندمکار-حسن مرتضی پور

اهواز-موقعیت شهید نبویاز سمت راست: باغبانی-  دیدبان شهید عزیز مشاق طلوعی

خوزستان - سه راه حسینیه
از سمت راست:مسعود نصیری-علی عسگری-عزت الله زرجی-حجت الله ایروانی-یوسف مجیدی

اهواز-ستادگروه-استراحتگاه دیدبانیایستاده از راست:یوسف مجیدی-علی عسگری-حجت ایروانی

نشسته از راست:حمیدغلامی-مسعودبصیری-احمدگندمکار-علیرضا راجی- یکتا-مجتبی آزمون