آلبوم عکس مجیدی-یوسف


احمدگندمکار-حسن مرتضی پور

اهواز-موقعیت شهید نبوی



از سمت راست: باغبانی-  دیدبان شهید عزیز مشاق طلوعی

خوزستان - سه راه حسینیه




از سمت راست:مسعود نصیری-علی عسگری-عزت الله زرجی-حجت الله ایروانی-یوسف مجیدی

اهواز-ستادگروه-استراحتگاه دیدبانی







ایستاده از راست:یوسف مجیدی-علی عسگری-حجت ایروانی

نشسته از راست:حمیدغلامی-مسعودبصیری-احمدگندمکار-علیرضا راجی- یکتا-مجتبی آزمون