بسیجی دو ساله برادر حجت الله ایروانی، جانباز 10 % با سابقه 59 ماه حضور در جبهه.  پس از اتمام خدمت تا پایان جنگ با عضویت بسیجی و رسمی در یگان حضور داشتند(آخرین مسئولیت در دوران دفاع مقدس)مسئول محور واحد دیده­ بانی.