برادر پاسدار دکتر حسن خالکی (آخرین مسئولیت در دوران دفاع مقدس) فرمانده گردان کاتیوشا(گردان 40 بعثت) ایشان پس از جنگ ادامه تحصیل داده و در حال حاضر پزشک هستند.