برادر پاسدار رضا اردستانی. روستا زاده اهل جوادآباد ورامین. زحمتکش و خستگی ناپذیر. همیشه خندان و آخر روحیه.  آخرین مسئولیت در دوران دفاع مقدس فرمانده گردان 8 فاطر- توپخانه 130 میلیمتری