فرمانده گردان 17 امام صادق (ع) توپخانه 130م م

مشاهده فیلم/1:45

مشاهده نماهنگ/03:09