از راست به چپ: شکرالله منصوری، فرهاد علی اکبری، حجت ایروانی، سید محمود حسینی، علی ریوندی / جنوب موقعیت شهید نبوی سال 1367