برادر پاسدار مجید بهاری شانجانی، بچه خیابان هاشمی(تگزاس) تهران.  جانباز 25 % با 72 ماه سابقه حضور در جبهه (آخرین مسئولیت در دوران دفاع مقدس) فرمانده گردان 15 قائم عج .