برادر پاسدار محمد چگینی، بچه شهرری، قبله تهران. جانباز 15 % با سابقه 50 ماه حضور در جبهه. (آخرین مسئولیت در دوران دفاع مقدس) فرمانده گردان توپهای 170 و 130(گردان 8 فاطر)