برادر پاسدار مهدی خوشدل. بچه ته خط نازی آباد. از دیده­بان­های قدیمی یگان؛ با سابقه 60 ماه حضور در جبهه و 25 درصد جانبازی.