برادر پاسدار پرویز آرام، بچه چهارراه عباسی تهران. جانباز 25 % با 48 ماه سابقه حضور در جبهه.  (آخرین مسئولیت در دوران دفاع مقدس)مسئول آتشباردوم از گردان 15 قائم(عج)