مزار :گلزارشهدای تواباد شهر:قزوین - بوئین زهراگلزار شهدای شهر قزوین  گلزار شهدای کندر- شهر:قزوین - تاکستانگلزار شهدای  شهرقزوینگلزار شهدا:  اوج:قزوین - بوئین زهرامزار : گلزار شهدای تاکستان


گلزار شهدای زرین اباد شهر:زنجان - ایجرود


مزار شهید : اردبیل ، روستای آتشگاه مزار: بابل-فیضیه-گلزار شهدای پایین-بیشه سر


کرج-امامزاده طاهر