نفر پیاده،مرتضی میری رزمنده و دیدبان  گروه توپخانه 63 خاتم(ص)

نفر سواره:حجت ایروانی

یک قاطرسواری توپ روی ارتفاعات بیزل در منطقه شیخ سله

اسفند1366