شهدای فرماندهی وستاد:

شهدای دیدبان:

شهدای گردان ۸ فاطر:

شهدای گردان ۱۰ امام حسین(ع):

شهدای گردان ۱۲ حمزه (ع):

شهدای گردان ۱۵ قائم (عج):

شهدای گردان ۱۷ امام صادق (ع):

شهدای گردان ۴۰ بعثت:

شهدای گردان پدافند:

شهدای گردان بهداری:

شهدای گردان مخابرات:

شهدای تدارکات: