شهدای فرماندهی وستاد:

3-شهیدجعفری رزی - یونس

9-شهیدصالحی ابهری- علیرضا


2-شهیدپیرصنعان - حسین

4-شهیددزفولی-سیروس


1-شهیدجعفری خاصه لر- حسن

5-شهیدابراهیمی فنا -رحیم

9-شهیدجاپلقی- فضل الله

13-شهیدشعبانی-داود

17-شهیدشیری-حسن (داور)

19-شهیدحسن زاده چهل بازه- پرویز

20-شهید عسگری -حسین علی

21-شهیدفراست-حسنعلی

25-شهیدکاظمی منش-حسین

27-شهیدمعموری-مهدی

30-شهیدبخشی یل آبادی-رجبعلی