شهدای پاسدار:

۱_شهید آرویی حسینی_ علی بخش 

۲_شهید باقرپوراصل دونیق_اسماعیل

۳_شهید تاجیک_محمد

۴_شهید تقوی_ابوالقاسم

۵_شهید جهانشاهی_محمدعلی

۶_شهید دایی ماسوله_یوسف

۷_شهید دزفولی _سیروس

۸_شهید رضازاده_مصطفی

۹_شهید رضایی صدرآبادی_کاظم

۱۰_شهید سالک نظری رکنی_اصغر

۱۱_شهید سنگرگیر_هدایت الله 

۱۲_شهید شیری_حسن

۱۳_شهید شیرکوند_علی اصغر

۱۴_شهید صادقی_محمد

۱۵_شهید صادقی_حمیدرضا

۱۶_شهید عزیزی_حسن

۱۷_شهید عسگری_مصطفی

۱۸_شهید علینقی زاده_رمضان

۱۹_شهید علیرضالو_نبی الله 

۲۰_شهید علیزاده_منصور

۲۱_شهید فرجی_کامران

۲۲_شهید قاسم کاظمی_جواد

۲۳_شهید قهرمانی_اسدالله

۲۴_شهید کابلی_حسین

۲۵_شهید کریمی_حبیب الله 

۲۶_شهید میرشاه ولدی_سیدسعید

۲۷_شهید میرزاآقایی_غلامرضا


شهدای بسیجی:

۱_شهید ابراهیمی_علی

۲_شهید ابوالحسنی نجف ابادی_اصغر

۳_شهید افشارمطلق_علی اکبر

۴_شهید آقابالازاده بی رنگ_اصغر

۵_شهید التج_حضرت قلی

۶_شهید بابتراش_رضا

۷_شهید برنگی_عباس

۸_شهید پوردغائی_علی اصغر

۹_شهید تکلوبیغش_علی

۱۰_شهید توده فلاح_مرادعلی

۱۱_شهید جعفری خانقاه_سیاوش

۱۲_شهید جعفری رزین_یونس

۱۳_شهید جعفریان_غلامرضا

۱۴_شهید حبیبی_عباس

۱۵_شهید حسن زاده چهل بازه_پرویز

۱۶_شهید حسینی_سید موسی

۱۷_شهید خلخالی_حسن

۱۸_شهید خوش باطن_جانعلی

۱۹_شهید زاهدی_سیدرضا

۲۰_شهید سلمانی زارچی(سلیمانی)_محمد 

۲۱_شهید سمیعی پنجی_مصطفی

۲۲_شهید سیانکی_علیرضا

۲۳_شهید شاکور_عبدالامیر

۲۴_شهید شیرکوند_علیرضا

۲۵_شهید صالحی ابهری_علیرضا

۲۶_شهید صداقت شعار_حمدالله

۲۷_شهید عباسعلی شمیرانی_حسن

۲۸_شهید عسکری_حسین علی

۲۹_شهید فراست_حسنعلی

۳۰_شهید فروزنده_نیازخان

۳۱_شهید فلاح_علی اکبر

۳۲_شهید قاسمی_احمد

۳۳_شهید قلندری_محمدرضا

۳۴_شهید کلانتری_همایون

۳۵_شهید کیان_مطلب

۳۶_شهید ماهی_علی

۳۷_شهید مبارکی آغمیونی_مهدی

۳۸_شهید مرادمندضیابری_ حاج اکبر 

۳۹_شهید معینی خواه_عباس

۴۰_شهید میری_محمدتقی

۴۱_شهید نورایی_مرتضی

۴۲_شهید هادی پورکلدره_حبیب الله

۴۳_شهید یزدانی طالشی_ اکبر 

شهدای سرباز :

۱_شهید ابراهیمی فنا_رحیم

۲_شهید آتشگر_محمود

۳_شهید احمدی جاجانی_یوسف

۴_شهید احمدی_سید محی الدین

۵_شهید اسفندیار_رمضانعلی

۶_شهید اسکندری_محمدحسن

۷_شهید افتخاری_حسن

۸_شهید آقاجانی_مصطفی

۹_شهید امیرخانی_مهدی

۱۰_شهید باباش زاده_جمشید

۱۱_شهید بادپا_عباس

۱۲_شهید بانان متقی_کاظم

۱۳_شهید بختیاری_خلیل

۱۴_شهید بختیاری_ علی اصغر

۱۵_شهید بایزان دهخوار قانی_فرج

۱۶_شهید بخشی یل آبادی_رجبعلی

۱۷_شهید برگی_یعقوب

۱۸_شهید بهرام_یونس علی

۱۹_شهید بوربور_حسن

۲۰_شهید پازن_عباس

۲۱_شهید پناهی شانشین_شاهرخ

۲۲_شهید پیرصنعان_ حسین

۲۳_شهید توللی پور_علی

۲۴_شهید جاپلقی_فضل الله 

۲۵_شهید جعفریحیی_علیرضا

۲۶_شهید جعفری خاصه لر_اصغر

۲۷_شهید حاتمی_ابراهیم

۲۸_شهید حاجی حبیب دلال_سیدامیر

۲۹_شهید حاجی زمانعلی_حسین

۳۰_شهید حفیظی_حسین

۳۱_شهید خزائی_زرعلی

۳۲_شهید خیرالهی_محمدحسین

۳۳_شهید راوری راد_محمدرضا

۳۴_شهید رحیمی_عباس

۳۵_شهید زرآبادی پور_محمدعلی

۳۶_شهید زمانی_محمدرضا

۳۷_شهید زواره محمدی_مرتضی

۳۸_شهید سلمانی_رحیم

۳۹_شهید شعبانی_داود

۴۰_شهید شکری_کمال

۴۱_شهید صالحی فرد_علی

۴۲_شهید صمدی زینجناب_ناصر

۴۳_شهید عباسیان_ عیسی

۴۴_شهید عقیقی قاسم پور_بهنام

۴۵_شهید علیمحمدی_عیوض

۴۶_شهید غلامی فشارکی_محمدحسین

۴۷_شهید غلامی_قنبرعلی

۴۸_شهید فلاح لیائی_علیرضا

۴۹_شهید فمی تفرشی_حمید

۵۰_شهید فیروزپور_کیومرث

۵۱_شهید قمی_علی اصغر

۵۲_شهید کاظمی منش_حسین

۵۳_شهید کتی_محرمعلی

۵۴_شهید کریمی_ محمد

۵۵_شهید کریمی_نادر

۵۶_شهید لنگری_رضاقلی

۵۷_شهید محمدهاشمی_محمد

۵۸_شهید محمدی_سیدعظیم

۵۹_شهید مشاق طلوعی_عزیز

۶۰_شهید معصوم نیا_عسگری

۶۱_شهید معموری_مهدی

۶۲_شهید مهدوی_محمدرضا

۶۳_شهید مهرآبادی_بهرام

۶۴_شهید مومنی_جمشید

۶۵_شهید نصرالهی_محمدحسن

۶۶_شهید نظری_رسول

۶۷_شهید نوروزی_مهرداد

۶۸_شهید هاشمی_ابوالفضل

۶۹_شهید هماتاش_فرید

۷۰_شهید یوسف نژادیان_سالم