گلزار شهدا: بهشت زهرا (س)

قطعه:53 ردیف:56 شماره مزار:14 
تهران