گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)
 قطعه:40 ردیف:6 شماره مزار:21
تهران