سال ۱۳۶۴. موقعیت شهید مهر آبادی. چهارراه صاحب الزمان.
از راست؛ حمید خسروی. شهید یوسف دایی ماسوله. مرحوم(جانباز شهید) محمدعلی کرمی . روح الله محمدی