دانش آموز بسیجی شهید سیاوش جعفری

شهید سیاوش جعفری خانقاه

نام پدر : تقی 

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد: 20-7-1349 شمسی

 محل تولد: تهران 

محل خدمت :گردان 40 بعثت

 تاریخ شهادت : 23-10-1365شمسی

  محل شهادت : شلمچه    

سن:16
گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)
قطعه:53 ردیف:26 شماره مزار:8مکرر
تهران


https://s17.picofile.com/file/8421152776/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_.jpeg

شهید سیاوش جعفری-میدان امام حسین


https://s17.picofile.com/file/8421152784/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA_30_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%A7_%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%88_%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%87_%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B4_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D8%AF_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA_%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2_%D9%87%D9%85_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%D8%B4_%D9%86%D8%B4%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%AC.jpeg

مدارک بر جا مانده از دانش آموز بسیجی شهید سیاوش جعفری. مبلغ 30 تومانی را که در تصویر می بینید آخرین پول تو جیبی شهید است که هنگام وداع، مادر شهید داخل کیفش قرار می دهد ولی آن مبلغ ناچیز هم قسمتش نشد. سهم او از سفره انقلاب همان پول توجیبی مادر بود.