اول ماه رجب ،میلاد امام محمد باقر (ع)

سالها بعد از عملیات والفجر مقدماتی از دل خاک فکه، پیکرمطهر شهید گمنامی پیدا شد. در جیب لباس خاکی اش برگه ای بود که نوشته هایش را با کمی دقت می شد خواند:


بسمه تعالی .جنگ بالا گرفته است.مجالی برای هیچ وصیتی نیست...تا هنوز چند قطره  خونی در بدن دارم،حدیثی از امام پنجم برای شما می نویسم:
به تو خیانت می کنند،تو مکن"
تورا تکذیب می کنند،آرام باش
تو را می ستایند،فریب مخور
تورا نکوهش می کنند،شکوه مکن
مردم شهر از تو بدمیگویند،اندوهگین مشو
همه مردم تو را نیک می خوانند،مسرور مباش...انگاه تو از ماخواهی بود"
دیگر نایی در بدن ندارم،خدا حافظ دنیا...