با تقدیم صلوات به ارواح همه شهدا و عرض ادب و احترام خدمت همرزمان یگان ۶۳ خاتم الانبیاء(ص)
      
          بچه های ۶۳


 رزم را باید شنید از بچه های ۶۳
                                    جان نثاری را شنید از بچه های ۶۳
صف شکن،دشمن ستیز،شیر ژیان
                                    رزم یاران را شنید از بچه های ۶۳
عشق و ایثار،بندگی،افتادگی
                                     غرش طوفان شنید از بچه های ۶۳
مرد میدان نبرد، عابدان نیمه شب
                                       عجز دشمن را شنید از بچه های ۶۳
شیخ طوس اندر عجب زین کارزار
                                    رستم دستان شنید از بچه های ۶۳
چون به خاک افتاد خون هر شهید
                                     شهد شیرین را شنید از بچه های ۶۳
قصهء مجنون عاشق الکن است
                                    شور عشق باید شنید از بچه های ۶۳
ای عجب از رزم مردان غیور
                         ۱۷صادق شنید از بچه های ۶۳
جمله سرباز و بسیجی و سپاهی منسجم
                                 همدلی باید شنید از بچه های ۶۳
هر شهیدی قصه ای دارد وزین
                                    وصف جانبازان شنید از بچه های ۶۳
    بانگ تکبیر آید از سوی دلیران نبرد
                                 ما رمیت باید شنید از بچه های ۶۳
بی محابا،مخلصانه با توکل بر خدا
                                   لطف ایزد را شنید از بچه های ۶۳
نام خاتم تا بیامد در کنار
                                     اوج عزت را شنید از بچه های ۶۳
الغرض قاصر بود بهمن تو را فن بیان
                                   مثنوی باید شنید از بچه های ۶۳
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
و اخیرا بعد از فوت برادر گرامی مرحوم حاج رضا افشار این بیت اضافه شد
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
رفت افشار جانمان آتش گرفت
                                          وصف او باید شنید از بچه های ۶۳
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
  شعر از :
            بهمن تراب نشین