منوچهر دیده ور- هدایت آتش -گروه توپخانه 63 خاتم

1364

https://s19.picofile.com/file/8437854700/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA13.jpg


https://s19.picofile.com/file/8437854684/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA12.jpg


https://s18.picofile.com/file/8437854550/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA1.jpg


https://s18.picofile.com/file/8437854776/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA17.jpg

از چپ:منوچهر دیده ور-؟ -سعیدصبوری-حسن اصل هدف


https://s19.picofile.com/file/8437854742/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA15.jpg


https://s19.picofile.com/file/8437854668/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA10.jpg


https://s18.picofile.com/file/8437854650/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA9.jpg

عباس صادقی-منوچهر دیده ور


https://s19.picofile.com/file/8437854626/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA7.jpg


https://s19.picofile.com/file/8437854592/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA4.jpg


https://s18.picofile.com/file/8437854676/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA11.jpg

اکبر پرورش-منوجهر دیده ور

https://s18.picofile.com/file/8437854568/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA2.jpg


https://s19.picofile.com/file/8437854576/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA3.jpg

نفر اول از راست شهید بهرام مهرآبادی


https://s18.picofile.com/file/8437854634/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA8.jpg


https://s19.picofile.com/file/8437854618/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA6.jpg

نفر وسط:شهید بهرام مهرآبادی


https://s19.picofile.com/file/8437854600/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA5.jpg

از راست نفر دوم شهید بهرام مهرآبادی


https://s18.picofile.com/file/8437854750/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA16.jpg

از سمت چپ بالا : شهید بهرام مهرآبادی فرمانده جنگ افزار


https://s18.picofile.com/file/8437854726/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_40%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA14.jpg