یاد یاران

ازسمت چپ نشسته:سردار نورالله کریمی-شهید حاج حبیب الله کریمی-1360 جبهه جنوب