مرحوم اسماعیل بهرامی 

  عضویت : رسمی  

تاریخ رحلت : 30/6/1396  

 محل رحلت :  تهران  

   محل خدمت : نیروی انسانی