با ملتی که در تب و شوق شهادت است                                                                       
در راه عشق کشته شدن یک سعادت است
لعنت  به نطفه های حرامی که کارشان                                                                         
        دائم در این بلاد حسینی خیانت است