دیدگاه شهید سعید امین-منطقه عملیاتی قصر شیرین

ایستاده از راست:نفر دوم دیدبان شهید عباس دلاور

ایستاده از چپ: نفر دوم دیدبان شهید حسن حاتمی


https://s16.picofile.com/file/8422286400/scan0022.jpg

https://s16.picofile.com/file/8422286426/scan0023.jpg

https://s16.picofile.com/file/8422286418/scan0024.jpg

دیدگاه امینhttps://s16.picofile.com/file/8421584442/image_2021_1_16_12_12_37_51_E0W.jpg

https://s17.picofile.com/file/8421584400/image_2021_1_16_12_12_22_625_53s.jpg

احداث دیدگاه شهید سعید امین منطقه عملیاتی قصر شیرین

راوی: عبدالله روح اللهی فرمانده دیدبانی گروه توپخانه 61 محرم

برگرفته از کتاب تپه سبز در آتش


https://s16.picofile.com/file/8421366168/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86.jpg

https://s16.picofile.com/file/8422886526/image_2021_1_26_19_18_1_478_CUG.jpg