نام پدر :محمدقاسم

متولد:1335/4/4

شهادت:1388/5/24